วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ .................
รหัสวิชา                  32101  รายวิชา              เศรษฐศาสตร์                                                      ชั้น          ม.5         
หน่วยการเรียนรู้                                                                                                                                                               
เรื่อง                       กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                                                                                                    
จุดประสงค์   เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุลำดับขั้นของการผลิตและจำแนกปัจจัยการผลิตในชุมชนได้

คำชี้แจง
1.       ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน
2.       ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจการผลิตในชุมชน จำแนกตามลำดับขั้นของการผลิต และระบุปัจจัยการผลิตแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน


การผลิตขั้นปฐมภูมิ
การผลิตขั้นทุติยภูมิ
การผลิตขั้นตติยภูมิ
1.  กิจกรรม ................................
..............................................
มีปัจจัยการผลิตดังนี้
-    ที่ดิน คือ..................................
-    แรงงาน คือ .............................
-    ทุน คือ ....................................
-    ผู้ประกอบการ คือ.....................

1.  กิจกรรม ................................
..............................................
มีปัจจัยการผลิตดังนี้
-    ที่ดิน คือ..................................
-    แรงงาน คือ .............................
-    ทุน คือ ....................................
-    ผู้ประกอบการ คือ.....................

1.  กิจกรรม ................................
..............................................
มีปัจจัยการผลิตดังนี้
-    ที่ดิน คือ..................................
-    แรงงาน คือ .............................
-    ทุน คือ ....................................
-    ผู้ประกอบการ คือ.....................

2.  กิจกรรม ................................
..............................................
มีปัจจัยการผลิตดังนี้
-    ที่ดิน คือ..................................
-    แรงงาน คือ .............................
-    ทุน คือ ....................................
-    ผู้ประกอบการ คือ.....................

2.  กิจกรรม ................................
..............................................
มีปัจจัยการผลิตดังนี้
-    ที่ดิน คือ..................................
-    แรงงาน คือ .............................
-    ทุน คือ ....................................
-    ผู้ประกอบการ คือ.....................

2.  กิจกรรม ................................
..............................................
มีปัจจัยการผลิตดังนี้
-    ที่ดิน คือ..................................
-    แรงงาน คือ .............................
-    ทุน คือ ....................................
-    ผู้ประกอบการ คือ.....................


             
              จากการสำรวจพบว่า ในชุมชนมีการผลิตขั้น...............................................................มากที่สุด
เพราะ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ในอนาคตชุมชนมีแนวโน้มการผลิตขั้น....................................................... เพราะ ......................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น