วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ .................
รหัสวิชา                ส 32101  รายวิชา               เศรษฐศาสตร์                                                      ชั้น          ม.5         
หน่วยการเรียนรู้ ที่                                                                                                                                           
เรื่อง                       กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                                                                                                    
จุดประสงค์   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย ประเภท ลำดับขั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

คำชี้แจง
   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยค้นคว้าหาคำตอบจากหนังสือ หรือเอกสารประกอบหลายๆ เล่ม

1.       กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.       ในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งปัจจัยการผลิตออกเป็น กี่ประเภท  อะไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.       ให้นักเรียนแสดงผังความคิด (Mind Mapping) เกี่ยวกับลำดับขั้นของการผลิต พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.       ให้นักเรียนจำแนกประเภทของหน่วยเศรษฐกิจว่ามีกี่ประเภทให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น