วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

.ใบงานที่ 4

ใบงานที่ .................
รหัสวิชา                ส 32101  รายวิชา               เศรษฐศาสตร์                                                      ชั้น          ม.5         
หน่วยการเรียนรู้ ที่            ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์                                                                 
เรื่อง       การผลิต                                                                                                                                                               
จุดประสงค์           เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกลำดับขั้นการผลิตได้

คำชี้แจง
            ให้นักเรียนตอบยกตัวอย่างกิจกรรมการผลิตในหมู่บ้านหรืออำเภอที่นักเรียนอาศัยอยู่คนละ 10 กิจกรรมการผลิตขึ้นไป  จากนั้นเขียนเป็นแผนผังความคิด (Concept  Mapping) เพื่อจำแนกลำดับขั้นของการผลิตให้ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น