วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ .................
รหัสวิชา                ส 32101  รายวิชา               เศรษฐศาสตร์                                                      ชั้น          ม.5         
หน่วยการเรียนรู้ ที่            2                                                                                                                             
เรื่อง                       กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                                                                                                    
จุดประสงค์   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค

คำชี้แจง
   ให้นักเรียนสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

ฐานะผู้ผลิต
ฐานะผู้บริโภค
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น